Obchodní podmínky pro e-knihu

"7 rad jak zatočit s bolestí bříška"

Obchodní podmínky MUDr. Veronika Študlarová – E-kniha 7 rad jak zatočit s bolestí bříška

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky obsahují úpravu práv a povinností mezi fyzickou osobou MUDr. Veronikou Študlarovou, IČ: 03488438, se sídlem A. Barcala 1446/26a, 370 05 České Budějovice, (dále též jen „poskytovatel“), a účastníkem vzdělávacího programu „BejbyKurz a e-kniha 7 rad jak zatočit s bolestí bříška “ (dále též jen „účastník“) a jsou nedílnou součástí smlouvy mezi těmito osobami uzavírané. Předmětem této smlouvy je zejména závazek poskytovatele plnit účastníku tím, že mu poskytne e-knihu „7 rad jak zatočit s bolestí bříška“, jak je tento specifikován dále, a závazek účastníka za toto uhradit poskytovateli úplatu.

2. Popis programu (e-knihy)

i. „BejbyKurz a e-kniha 7 rad jak zatočit s bolestí bříška“ (dále též jen „E-kniha“) je online (internetový) vzdělávací program, který formou textových a obrazových materiálů, videí, audií, pomáhá rodičům zmírnit bolesti bříška jejich dětí, které jsou obvykle způsobené zvýšeným nadýmáním.

ii. Online prostředí BejbyKurzu obsahuje:

- e-knihu v textové podobě
- e-knihu v audio podobě
- video masáž bříška
- video ukázky manipulace s novorozencem a kojencem na podporu peristalitky střev, k utišení dítěte apod.
- případné další materiály;

tyto materiály jsou účastníku dostupné na internetových stránkách poskytovatele.

iii. Účastník má též po dobu trvání E-knihy k dispozici uzavřenou facebookovou skupinu, kde je možné sdílet zkušenosti s dalšími uživateli E-knihy. V rámci E-knihy jsou účastníku dostupné další (bonusové) materiály, které však nemusí být jednotné pro všechny uživatele a nejsou účastníkem nárokovatelné.

3. Délka trvání E-knihy

a) E-kniha se skládá z materiálů, které jsou přístupné všechny najednou.
b) E-kniha je účastníkům v online prostředí E-knihy přístupná po dobu nejméně 24 měsíců.

4. Vznik smlouvy

i. Smlouva mezi poskytovatelem a účastníkem vzniká přijetím návrhu smlouvy (dále jen „přihláška“), který navrhovatel elektronicky vyplní a odešle na internetových stránkách poskytovatele, ze strany poskytovatele; Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
ii. Smlouva je uložena v elektronickém archivu poskytovatele (na vyžádání k ní má účastník přístup) a je též zaslána při jejím uzavření účastníku.
iii. Po připsání úhrady ceny na účet poskytovatele jsou účastníku poskytovatelem elektronicky odeslány přihlašovací údaje do online prostředí E-knihy (dále jen „přihlašovací údaje“).
iv. Účastník výslovně souhlasí s tím, aby plnění poskytovatele bylo účastníku poskytováno před uplynutím zákonné 4 denní lhůty pro odstoupení účastníka od této smlouvy.

5. Trvání smlouvy

a) Tato smlouva mezi poskytovatelem a účastníkem zaniká též:

a.  zánikem poskytovatele nebo účastníka,
b. trvá-li znepřístupnění přihlašovacích údajů účastníka déle než 30 dní,
c. je-li účastník v prodlení s uhrazením ceny E-knihy,
d. v případech stanovených zákonem či těmito obchodními podmínkami odstoupením nebo
e. v případech stanovených zákonem či těmito obchodními podmínkami výpovědí.

b) I po ukončení této smlouvy její výpovědí, odstoupením od ní nebo jiným způsobem stanoveným touto smlouvou, zákonem, ujednáním stran apod. zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání bodu 6. (Přihlašovací údaje), bodu 12. (Prohlášení poskytovatele a náhrada škody), bodu 13. (Nešíření obsahu E-knihy), bodu 14. (Odpovědnost účastníka), bodu 15. (Práva poskytovatele v případě porušení povinností účastníka), bodu 17. (Pravidla chování v E-knize), bodu 18. písm. ii, iii, iv (Práva účastníka a odstoupení od smlouvy), bodu 19. (Služby odborníků a dosahování výsledku), bodu 20. (Autorská práva), bodu 21. (Data a příspěvky účastníka), bodu 22. Předávání informací a údajů, bodu 23. (Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním), bodu 24. (Doručování a informování), bodu 26. (Přístup, ochrana a změny online prostředí), bodu 27. (Změna obchodních podmínek) a bodu 28. (Závěrečná ustanovení) těchto obchodních podmínek, a to včetně utvrzení tam uvedených závazků sjednanými smluvními pokutami, stejně jako i po ukončení této smlouvy trvá povinnost účastníka k úhradě jeho již splatných peněžitých závazků vůči poskytovateli, zejména k úhradě ceny E-knihy.

6. Přihlašovací údaje

i. Účastník je povinen:

- uchovávat své přihlašovací údaje v tajnosti,
- nepředávat své přihlašovací údaje třetím osobám;

v případě porušení některé z těchto povinností:

- odpovídá účastník poskytovateli za škodu tím způsobenou,
- poskytovatel je oprávněn zneplatnit přihlašovací údaje účastníka (a tím mu zamezit přístup do online prostředí E-knihy),
- poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu s účastníkem s účinností doručení výpovědi účastníku,
- je účastník povinen uhradit poskytovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši stejné, jako je cena E-knihy sjednaná dle této smlouvy, a to za každý případ porušení některé z těchto povinností účastníkem.

ii. Jestliže má účastník podezření na možnost zneužití či zpřístupnění svých přihlašovacích údajů jiné osobě, je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele a případně jej vyzvat ke zneplatnění přihlašovacích údajů a jejich nahrazení jinými.

7. Způsob poskytnutí plnění poskytovatele

i. Plnění poskytovatele bude účastníku dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách poskytovatele, a to po zadání přihlašovacích údajů. Náklady na přístup k těmto stránkám (k internetu) nese účastník; odpovídají nákladům, které účastník nese za přístup do internetového prostředí dle sazeb jeho operátora.
ii. Aby mohl účastník plně využívat všechny technické vlastnosti oline prostředí E-knihy, potřebuje dostatečně rychlý internet - doporučená rychlost pro optimální práci v online prostředí je 10 Mbit/s; dále je nutné, aby účastník používal jeden ze dvou doporučených internetových prohlížečů: Mozilla Firefox nebo Google Chrome, pro stažení e-knihy potřebuje též program, který dokáže otevřít dokumenty ve formátu .pdf (například volně dostupný Adobe Reader), a dále aktuální verzi programu Adobe Flash Player. Při přístupu do online prostředí E-knihy za použití mobilních zařízení (např. smartphone, tablet) nemusí být dostupné všechny funkce (např. stahování.pdf, .mp3 apod.).