Anotace živého kurzu 0-4

BejbyKurz 0-4 je soubor myšlenek, názorů, postupů a doporučení týkajících se péče o novorozence a kojence, přístupu k nim, podpory jeho vývoje a komunikace s ním. Autorkou a pořadatelem je MUDr. Veronika Študlarová, IČ: 03488438, se sídlem Planá 23, 370 01 České Budějovice

 

1. Pořadatel

MUDr. Veronika Študlarová, IČ: 03488438, se sídlem Planá 23, 370 01 České Budějovice

2. Cíl kurzu

Předat teoretické a praktické informace, principy, postupy, techniky přístupu k dítěti a péče o něj. Výstupem z kurzu je absovent, který zná principy a postupy péče o dítě a umí je prakticky použít.

3. Kurz je určen

Ideálně pro nastávající rodiče a rodiče s dětmi od narození do 4. měsíce věku. Dospělí mohou být ideálně rodiče, ale i prarodiče, tetičky, strýčkové, pěstouni, popř. dětské sestry, porodní asistentky, lékaře a fyzioterapeuty.

Počet dětí je maximálně 2 na jednoho účastníka. Oba rodiče nemusí přijít, ale doporučuji to.

4. Časový rámec kurzu

1 polodenní setkání.

Stravu pořadatel nezajišťuje. V polovině pětihodinové lekce je půlhodinová přestávka. V průběhu lekce mohou rodiče s dětmi dle potřeby sedět, stát či chodit, ale také je přebalovat, kojit atd.

 

5. Forma kurzu

Živá, prožitková setkání, vedená lektorkou. Informace a postupy jsou účastníkům předávány následující formou výuky:

 • Přednáška lektorky s PowerPointovou prezentací
 • Praktické ukázky
 • Praktická cvičení účastníků – praktický nácvik nejdříve na tréninkových panenkách a poté s vlastním dítětem (pokud je přítomno) pod vedením lektorky

6. Rizikové aktivity

Jsou malé. Součástí aktivit je praktický nácvik zvedání, nošení, přahmatů a pokládání dítěte. V případě nácviku s dítětem je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo nedopatřením k úrazu dítěte. Pokud má dospělý či dítě nějaká zdravotní omezení, je vhodné to konzultovat se svým lékařem (a tuto skutečnost sdělit lektorovi při prezenci u setkání).

7. Místo konání

 1. Účastník musí být svéprávný, zdravotně způsobilý, dospělý jedinec. Za to, že je zdravotně způsobilý, si zodpovídá účastník sám, pořadatel nekontroluje a neposuzuje jeho zdravotní stav, omezení a schopnosti.
 2. Dítě se může účastnit kurzu pouze v doprovodu alespoň jednoho dospělého, který je buď jeho zákonným zástupcem, nebo kterému je zákonným zástupcem svěřeno v souladu s anotací a cílem kurzu.
 3. Lektoři zajišťují v mezích právního institutu „svěřené osoby“ bezpečnost dětí a výuku pouze v době lekcí bez dospělých tak, jak je uvedeno v rozpisu kurzů.
 4. Účastník se zavazuje nevyrušovat výuku, jiné účastníky kurzu a řídit se pokyny lektora.
 5. V případě vyšší poptávky po účasti v kurzu nad kapacitou kurzu mají přednost dříve přihlášení účastníci.
 6. Účast v kurzu vyžaduje zpravidla aktivní zapojení účastníků do všech činností, dle instrukcí lektora, má-li být dosaženo cíle kurzu. Účastník se proto zavazuje aktivně se účastnit činností dle instrukcí lektorů.
 7. V případě, že kurz či některé aktivity jsou určeny pro děti, či společnou práci s dětmi, účastník souhlasí, že lektor pracuje v kurzu i s dětmi.

8. Zdravotní rizika účastníka

 1. Kurzy nejsou zdravotně mimořádně rizikové.  Vzhledem k tomu, že součástí kurzů je nácvik manipulačních technik a práce s dítětem, nemusí být všechny techniky vhodné pro osoby s tělěsným hendikepem a jiným zdravotním omezením. Pokud je účastníku známo, že jeho zdravotního omezení a užívání medikamentů mající vliv na jeho fyzický a duševní stav, a má v souvislosti s nimi pochybnosti o tom, zda je pro něj kurz vhodný, zavazuje se účast na kurzu zkonzultovat se svým lékařem.
 2. Pokud má účastník či dítě nějaká individuální specifika (např. zdravotní omezení, alergie, strach a fóbie z čehokoliv, rekonvalescence po nemoci) a potřebuje v jakémkoli ohledu zvláštní zacházení, zavazuje se účastník toto sdělit bez vyzvání lektorům před zahájením kurzu, či lekce, aby lektor mohl aktivity v kurzu vhodně přizpůsobit nebo podat informace, na jejichž základě se účastník rozhodne, zda-li se dané aktivity účastnit. Ne všechny aktivity je možné vhodně uzpůsobit všem případům. Je vždy na rozhodnutí a posouzení  účastníka, jestli se dané aktivity bude účastnit a v jaké míře.

9. Chování na kurzu

 1. Má-li být dosaženo cíle kurzu, je nutné, aby účastníci přišli včas a zůstali přítomni po celou dobu setkání.
 2. Účastník kurzu je povinen dodržovat během něj pokyny lektora, být dochvilný, nezameškávat, chovat se ohleduplně a v souladu s obecně uznávanými pravidly slušného chování, během kurzu netelefonovat apod.
 3. Účastníci dbají sami o pokrytí svých individuálních potřeb jako pitný režim, jídlo, toaleta, pohyb. Nejlépe o přestávkách a tak, aby nerušili ostatní účastníky v kurzu. Děti je možné kojit, přebalovat, sedět s nimi, stát či chodit dle aktuálních potřeb dítěte.
 4. Účastníci včetně dětí jsou zodpovědní za to, aby během setkání v rámci kurzu netrpěli akutním infekčním onemocněním, nebyli pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek (máme na mysli takové látky, které mohou změnit náladu a chování nebo vyvolávají spánek).
 5. Kouření je možné pouze venku, mimo budovu, kde probíhá kurz, popř. ve vyhrazených prostorách, pokud budova takovými disponuje.

10. Vyloučení z kurzu

 1. V mimořádných případech, pokud je účastník nakažený přenosným akutním infekčním onemocněním, chová tak, že obtěžuje ostatní účastníky kurzu, chová se v rozporu s dobrými mravy, je opilý, pod vlivem drog apod., může ho lektor vyloučit z kurzu.
 2. Vykázaný či vyloučený účastník v tomto případě nemá nárok na jakoukoliv náhradu či vrácení peněz vůči pořadateli či lektorovi.
 3. Vykázaný účastník však může k pořadateli podat písemnou stížnost s odůvodněním, proč považuje vykázání za neoprávněné. Pořadatel stížnost do 30 dnů přezkoumá a prověří, zda je oprávněná.

11. Odpovědnost za škodu

 1. Pořadatel odpovídá za škodu podle obecných ustanovení občanského zákoníku.
 2. Pořadatel odpovídá za škodu na věcech vnesených v míře a za podmínek stanovených §433 odst. 2 obč. zák. Pořadatel není školou ani školským zařízením. Odpovědnost podle §426a obč. zák se na vztahy mezi pořadatelem a účastníkem nevztahuje.
 3. Pořadatel odpovídá za svěřené nezletilé osoby podle §422 obč. zák pouze u aktivit, které se konají bez přítomnosti rodičů, popř. osob, kterým je dítě svěřeno do péče.
 4. Odpovědnost pořadatele za škodu se omezuje na případy úmyslného jednání a hrubé nedbalosti. Pořadatel nenese odpovědnost za výpadek svých výkonů z důvodu vyšší moci (např. přírodních katastrof, požáru, záplav, války, úředních nařízení a všech ostatních okolností, které jsou mimo kontrolu smluvních stran).
 5. Pořadatel ani lektor nepřebírá odpovědnost za to, jak s naučenými metodami a postupy účastník prakticky naloží po skončení kurzu. Použití získaných vědomostí a dovedností záleží pouze na účastníkově svobodné vůli, jestli bude nebo nebude naučené principy a postupy po skončení kurzu ve svém životě aplikovat, a s jakým výsledkem.

12. Storno podmínky, odstoupení od smlouvy, zrušení účasti

 1. Účastník má zákonné právo odstoupit od smlouvy o účasti v kurzu do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu.
 2. Pokud účastník zruší a odřekne účast na kurz 30 dní a více dní před zahájením kurzu, avšak již po uplynutí lhůty 14 dní od převzetí plnění, má odřeknutí charakter odstoupení od smlouvy. Pořadatel rovněž vrátí účastníku celou částku, kterou pořadateli uhradil, a nenárokuje si žádný stornopoplatek.
 3. Ve lhůtě kratší než 30 dní před konáním kurzu a zároveň po uplynutí lhůty 14 dní od převzetí plnění, není možné od uzavřené smlouvy již odstoupit. Pokud se však uchazeč ze závažných důvodů nemůže zúčastnit kurzu ve vybraném termínu, pořadatel může umožnit účastníkovi účast v náhradním termínu stejného nebo obdobného kurzu, pořádaném pořadatelem. Toto je však nutno konzultovat se zákaznickou podporou pořadatele.
 4. V případě, že je vypsaný kurz pořadatelem zrušen, má účastník nárok na vrácení zaplaceného kurzovného v plné výši.
 5. V případě, že je termín vypsaného kurzu pořadatelem změněn, a účastník změnu neakceptuje, má účastník nárok na vrácení zaplaceného kurzovného v plné výši, pokud se s pořadatelem nedohodne jinak.
 6. Pořadatel vrací kurzovné ve lhůtě do 30 kalendářních dní od odstoupení.

13. Autorská práva, záznamy a materiály

 1. Všechny materiály poskytnuté pořadatelem podléhají autorským právům.
 2. Všechna autorská a duševní práva vztahující se k poskytovaným materiálem zůstávají vlastnictvím pořadatele, popř. vlastníka duševních práv uvedeného v daných materiálech.
 3. Účastník se zavazuje, že tyto materiály nebude kopírovat, publikovat, pronajímat, prodávat či šířit jakýmkoli jiným způsobem bez předchozího a výslovného písemného souhlasu pořadatele popř. vlastníka duševních práv uvedeného v daných materiálech. Účastník nemůže pořadatelem poskytnuté materiály používat jinak než pro osobní potřebu.
 4. Účastník nemůže pořizovat žádné zvukové ani obrazové záznamy během kurzu, které by mohli být použity pro následné šíření jakéhokoliv druhu, vyjma fotografií sloužících pro osobní účely jako je rodiné album apod.
 5. Účastník souhlasí s tím, že pořadatel a lektor může během kurzu pořizovat záznamy obrazové i zvukové dospělých i dětí a nakládat s nimi pro propagační účely produktů BejbyKurzu a publikovat je například na webových stránkách www.bejbykurz.cz v souladu s etikou a dobrými mravy.
 6. Pokud účastník poskytne svoje návrhy na zlepšení, a pořadatel se je rozhodne použít a začlenit do kurzu, souhlasí účastník, že se stanou součástí duševního vlastnictví pořadatele.

14. Ochrana osobních údajů

 1. Pořadatel se zavazuje, že bude od účastníků vyžadovat pouze údaje, které slouží pro potřeby související s plněním závazků vyplývajících z objednávky, resp. přihlášky na kurz a dále kontaktní údaje pro případnou operativní komunikaci.
 2. Účastník dále prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, aby pořadatel zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, které jsou potřebné při činnosti pořadatele. Pořadatel se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.
 3. Pořadatel neposkytuje dál údaje o účastnících, vyjma případů právních a obchodních nástupců pořadatele a údajů v agregované či anonymizované formě, údaje slouží výhradně pro účely pořadatele a pro zkvalitnění práce a organizace pořadatele.

15. Informace podle §53a obč. zák. o nakládání se smlouvou a údaji

 1. Smlouvy o účasti na kurzech jsou po svém uzavření archivovány po dobu 4 let. Tato lhůta může být prodloužena, pokud finanční úřad zahájí u pořadatele v této lhůtě kontrolu, která nebude do ukončení čtvrtého roku ukončena.
 2. Uzavřené smlouvy nejsou veřejně přístupné, jsou přístupné pouze pořadateli.
 3. Kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou popsány v těchto Všeobecných podmínkách pro účast na kurzech, v přihlášce a na webovém rozhraní pořadatele.
 4. Smlouvu o účasti na kurzu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Chyby vzniklé a zjištěné při vyplňování dat do přihlášky lze opravit
  1. samotným účastníkem do okamžiku uzavření a odeslání přihlášky v rámci vyplňování,
  2. pořadatelem po odeslání přihlášky na základě dodatečného e-mailu odeslaného účastníkem pořadateli, kde bude uveden a označen chybný údaj a údaje správné, kterými mají být chybné údaje opraveny a nahrazeny.
 6. Pro činnost pořadatele není ustanoven zvláštní kodex chování.
 7. Tyto Všeobecné smluvní podmínky pro účast na kurzech jsou účastníku přístupné na webovém rozhraní www.bejbykurz.cz  a jsou předmětem souhlasu účastníka při vyplňování přihlášky na kurz.

16.  Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy těmito podmínkami neupravené se dále řídí zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a od 1.1. 2014 zák. č. 89/2012 Sb.
 2. Záležitosti uzavírání smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku se dále řídí § 2 písm. c) zákona č. 480/2004Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).
 3. Tyto smluvní a organizační podmínky může pořadatel kdykoliv změnit, průběžně upravovat.
 4. Pro účastníka jsou závazné podmínky platné ve stavu potvrzení přihlášky. Změny posilující právní postavení účastníka mohou být aplikovány i na již uzavřené smluvní vztahy mezi pořadatelem a účastníkem z rozhodnutí pořadatele.
 5. Změny Všeobecných smluvních podmínek, které budou posilovat práva pořadatele, jsou pro již uzavřené smlouvy závazné pouze, pokud s nimi bude účastník souhlasit. Jinak pro vzájemná práva a povinnosti smluvních stran platí Všeobecné smluvní podmínky platné v okamžiku uzavření smlouvy o účasti na kurzu.
 6. Pořadatel není školským, zdravotnickým zařízení ani poskytovatelem sociálních služeb ve smyslu příslušných zákonů. Pořadatel neposkytuje odborné poradenství, služby lékaře, fyzioterapeuta, porodní asistentky, psychologa či psychoterapeuta. Pořádané kurzy žádným způsobem nenahrazují lékařskou, fyzioterapeutickou, psychologickou, psychoterapeutickou nebo jinou odbornou péči. Pořádané kurzy jsou neutrální v otázkách politického přesvědčení, světonázoru a v otázkách náboženského vyznání a víry.
 7. Kontrolním orgánem pořadatele pro výkon živnosti je Obecní živnostenský úřad Magistrátu města České Budějovice.
 8. Kontrolním orgánem pořadatele pro ochranu osobních údajů účastníků a dětí, a dále využívání kontaktních údajů a šíření obchodních sdělení je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 9. Účastník prohlašuje, že se před zadáním objednávky seznámil s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí.
 10. Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost dnem 1.10. 2015.