Obchodní podmínky pro e-knihu

"7 rad jak zatočit s bolestí bříška"

Obchodní podmínky MUDr. Veronika Študlarová – E-kniha 7 rad jak zatočit s bolestí bříška

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém obchodě www.bejbykurz.cz, který je provozován subjektem: MUDr. Veronika Študlarová, IČ: 03488438, se sídlem Planá 23, 370 01 Planá u Českých Budějovic.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky obsahují úpravu práv a povinností mezi fyzickou osobou MUDr. Veronikou Študlarovou, IČ: 03488438, se sídlem Planá 23, 370 01 Planá u Českých Budějovic, (dále též jen „poskytovatel“), a účastníkem vzdělávacího programu „BejbyKurz a e-kniha 7 rad jak zatočit s bolestí bříška “ (dále též jen „účastník“) a jsou nedílnou součástí smlouvy mezi těmito osobami uzavírané. Předmětem této smlouvy je zejména závazek poskytovatele plnit účastníku tím, že mu poskytne e-knihu „7 rad jak zatočit s bolestí bříška“, jak je tento specifikován dále, a závazek účastníka za toto uhradit poskytovateli úplatu.

2. POPIS PROGRAMU (E-KNIHY)

a) „BejbyKurz a e-kniha 7 rad jak zatočit s bolestí bříška“ (dále též jen „E-kniha“) je online (internetový) vzdělávací program, který formou textových a obrazových materiálů, videí, audií, pomáhá rodičům zmírnit bolesti bříška jejich dětí, které jsou obvykle způsobené zvýšeným nadýmáním.

b) Online prostředí BejbyKurzu obsahuje:

- e-knihu v textové podobě
- e-knihu v audio podobě
- video masáž bříška
- video ukázky manipulace s novorozencem a kojencem na podporu peristaltiky střev, k utišení dítěte apod.
- případné další materiály;

tyto materiály jsou účastníku dostupné na internetových stránkách poskytovatele.

c) Účastník má též po dobu trvání E-knihy k dispozici uzavřenou facebookovou skupinu, kde je možné sdílet zkušenosti s dalšími uživateli E-knihy. V rámci E-knihy jsou účastníku dostupné další (bonusové) materiály, které však nemusí být jednotné pro všechny uživatele a nejsou účastníkem nárokovatelné.

3. DÉLKA TRVÁNÍ E-KNIHY

a) E-kniha se skládá z materiálů, které jsou přístupné všechny najednou.
b) E-kniha je účastníkům v online prostředí E-knihy přístupná po dobu nejméně 24 měsíců.

4. VZNIK SMLOUVY

a. Smlouva mezi poskytovatelem a účastníkem vzniká přijetím návrhu smlouvy (dále jen „přihláška“), který navrhovatel elektronicky vyplní a odešle na internetových stránkách poskytovatele, ze strany poskytovatele; Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
b. Smlouva je uložena v elektronickém archivu poskytovatele (na vyžádání k ní má účastník přístup) a je též zaslána při jejím uzavření účastníku.
c. Po připsání úhrady ceny na účet poskytovatele jsou účastníku poskytovatelem elektronicky odeslány přihlašovací údaje do online prostředí E-knihy (dále jen „přihlašovací údaje“).
d. Účastník výslovně souhlasí s tím, aby plnění poskytovatele bylo účastníku poskytováno před uplynutím zákonné 14 denní lhůty pro odstoupení účastníka od této smlouvy.

5. TRVÁNÍ SMLOUVY

a) Tato smlouva mezi poskytovatelem a účastníkem zaniká též:

i.  zánikem poskytovatele nebo účastníka,
ii. trvá-li znepřístupnění přihlašovacích údajů účastníka déle než 30 dní,
iii. je-li účastník v prodlení s uhrazením ceny E-knihy,
iv. v případech stanovených zákonem či těmito obchodními podmínkami odstoupením nebo
v. v případech stanovených zákonem či těmito obchodními podmínkami výpovědí.

b) I po ukončení této smlouvy její výpovědí, odstoupením od ní nebo jiným způsobem stanoveným touto smlouvou, zákonem, ujednáním stran apod. zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání bodu 6. (Přihlašovací údaje), bodu 11. (Prohlášení poskytovatele a náhrada škody), bodu 12. (Zabezpečení a ochrana autorských práv), bodu 13. (Odpovědnost účastníka), bodu 14. (Práva poskytovatele v případě porušení povinností účastníka), bodu 16. (Pravidla chování v E-knize), bodu 17. písm. b, c, d (Práva účastníka a odstoupení od smlouvy), bodu 18. (Dosahování výsledků a služby odborníků), bodu 19. (Údaje a příspěvky účastníka), bodu 20. (Předávání informací a údajů, ochrana osobních údajů, souhlas s jejich zpracováním) 23. (Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním), bodu 21. (Doručování a informování), bodu 23. (Přístup, ochrana a změny online prostředí), bodu 24. (Změna obchodních podmínek) a bodu 25. (Závěrečná ustanovení) těchto obchodních podmínek, a to včetně utvrzení tam uvedených závazků sjednanými smluvními pokutami, stejně jako i po ukončení této smlouvy trvá povinnost účastníka k úhradě jeho již splatných peněžitých závazků vůči poskytovateli, zejména k úhradě ceny E-knihy.

6. PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE

a. Účastník je povinen:

- uchovávat své přihlašovací údaje v tajnosti,
- nepředávat své přihlašovací údaje třetím osobám;

v případě porušení některé z těchto povinností:

- odpovídá účastník poskytovateli za škodu tím způsobenou,
- poskytovatel je oprávněn zneplatnit přihlašovací údaje účastníka (a tím mu zamezit přístup do online prostředí E-knihy),
- poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu s účastníkem s účinností doručení výpovědi účastníku,
- je účastník povinen uhradit poskytovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši stejné, jako je cena E-knihy sjednaná dle této smlouvy, a to za každý případ porušení některé z těchto povinností účastníkem.

b. Jestliže má účastník podezření na možnost zneužití či zpřístupnění svých přihlašovacích údajů jiné osobě, je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele a případně jej vyzvat ke zneplatnění přihlašovacích údajů a jejich nahrazení jinými.

7. ZPŮSOB POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ POSKYTOVATELE

a. Plnění poskytovatele bude účastníku dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách poskytovatele, a to po zadání přihlašovacích údajů. Náklady na přístup k těmto stránkám (k internetu) nese účastník; odpovídají nákladům, které účastník nese za přístup do internetového prostředí dle sazeb jeho operátora.
b. Aby mohl účastník plně využívat všechny technické vlastnosti oline prostředí E-knihy, potřebuje dostatečně rychlý internet - doporučená rychlost pro optimální práci v online prostředí je 10 Mbit/s; dále je nutné, aby účastník používal jeden ze dvou doporučených internetových prohlížečů: Mozilla Firefox nebo Google Chrome, pro stažení e-knihy potřebuje též program, který dokáže otevřít dokumenty ve formátu .pdf (například volně dostupný Adobe Reader), a dále aktuální verzi programu Adobe Flash Player. Při přístupu do online prostředí E-knihy za použití mobilních zařízení (např. smartphone, tablet) nemusí být dostupné všechny funkce (např. stahování.pdf, .mp3 apod.).

8. ÚHRADA CENY

a. Účastník se zavazuje uhradit poskytovateli za plnění jím na základě této smlouvy v rámci E-knihy poskytnuté cenu, která je uvedena na přihlášce. Cena se hradí jednorázově předem na celou dobu trvání smlouvy.
b. Úhrada ceny se provádí bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený na jím vystavené (zálohové) faktuře a pod variabilním symbolem na faktuře uvedeným. Faktura má splatnost 7 dnů. Platba je považována za uhrazenou v den připsání peněz na účet poskytovatele.

9. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

a) Účastník má právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu do 7 dnů od jejího uzavření, na základě garance poskytnuté poskytovatelem však až do 7 dnů od připsání úhrady E-knihy na účet poskytovatele.
b) Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí účastník odstoupení doručit poskytovateli na e-mailovou adresu info@bejbykurz.cz formou jednostranného právního jednání. Účastník může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
c) Pokud účastník odstoupí od této smlouvy ve lhůtě uvedené v písmenu a) tohoto článku, vrátí poskytovatel účastníku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržel. Účastník je povinen uvést v odstoupení číslo účtu, na který mu mají být vráceny platby od něj poskytovatelem přijaté; v případě, že účastník číslo účtu pro vrácení platby neuvede, je mezi stranami této smlouvy ujednáno, že poskytovatel je oprávněn poukázat platbu na číslo účtu, ze které poskytovatel úhradu E-knihy obdržel (to platí i v případě, že úhrada E-knihy byla provedena z jiného účtu, než je účet účastníka). Pro vrácení plateb použije poskytovatel stejný platební prostředek, který účastník použil pro provedení počáteční transakce, pokud účastník v odstoupení výslovně neurčí jinak.

10. UŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ E-KNIHY

a) Účastník bere na vědomí, že k dosažení účelu E-knihy, je nutné, aby účastník pracoval zodpovědně se všemi dostupnými materiály.

11. PROHLÁŠENÍ POSKYTOVATELE A NÁHRADA ŠKODY

a) Poskytovatel prohlašuje, že neodpovídá za škody, které by vyplynuly z použití nebo z nemožnosti užít materiály nebo informace poskytnutých v rámci E-knihy nebo některé jiné služby poskytované poskytovatelem; v případě, že náhradu škody nelze podle platných právních norem vyloučit, je poskytovatel za takové škody účastníku odpovědný pouze do částky, kterou účastník za tyto materiály či služby poskytovateli uhradil.
b) Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jím poskytované informace a služby jsou poskytovány, tak jak jsou a bez záruky jakéhokoli druhu; výjimkou jsou prohlášení, která jsou jako záruky výslovně označena.
c) Poskytovatel prohlašuje, že není prostředníkem ani účastníkem transakcí mezi účastníkem a třetími osobami.
d) Stránky provozované poskytovatelem mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky a aplikace, zejména osob, které mohou nabízet různé služby, provozovatel však nenese odpovědnost za obsah jakýchkoli stránek provozovaných třetími osobami (i když na ně může být poskytovatelem odkazováno); účastník bere na vědomí, že poskytování a získávání informací a osobních údajů a nakládání s nimi je podřízeno pravidlům těchto jiných stránek a jejich provozovatelů a nakládání s těmito informacemi a údaji ani obsah těchto stránek nepodléhá kontrole poskytovatele a z tohoto důvodu poskytovatel doporučuje, aby se účastník s pravidly stránek, na které je odkazováno, podrobně seznámil před tím, než na ně vloží jakékoli osobní údaje nebo s nimi bude jinak zacházet.

12. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

a) Materiály obdržené účastníkem na základě této smlouvy jsou určeny pro jeho vlastní potřebu.
b) Účastníkovi nejsou dovoleny jakékoli materiály E-knihy, které obdržel na základě této smlouvy (texty, videa, audia, atd.), dále šířit, sdílet, distribuovat nebo zpřístupňovat třetím osobám nebo užívat pro komerční účely; uvedené omezení neplatí při sdílení uvedeného s druhým rodičem dítěte účastníka. V případě porušení některé z uvedených povinností:

- odpovídá účastník poskytovateli za škodu tím způsobenou,
- poskytovatel je oprávněn zneplatnit přihlašovací údaje účastníka (a tím mu zamezit přístup do online prostředí E-knihy),
- poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu s účastníkem s účinností doručení výpovědi účastníku,
- je účastník povinen uhradit poskytovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši stejné, jako je cena E-knihy sjednaná dle této smlouvy, a to za každý případ porušení některé z těchto povinností účastníkem.

c) Vlastníkem materiálů a výstupů poskytnutých v rámci E-knihy je poskytovatel a jsou jeho autorským dílem. Výhradní práva k programové, grafické i obsahové stránce E-knihy jsou majetkem poskytovatele. Všechna práva vyhrazena.
d) Na základě této smlouvy nenabývá účastník nebo jiná osoba žádná práva z duševního vlastnictví, jež náležejí poskytovateli ani k jeho obsahu či softwarovému a jinému vybavení E-knihy nebo jeho části.
e) Žádná část internetových stránek, na nichž je provozována E-kniha (texty, obrázky, videa apod.), ani softwaru nesmí být v celku ani v části kopírována nebo jinak reprodukována nebo šířena mimo rozsah E-knihy bez předchozího souhlasu poskytovatele.

13. ODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKA

a) Účastník odpovídá za obsah (text, dokument, obrázky, video, jiné soubory apod.) a příspěvky, které vkládá do online prostředí E-knihy a nese plnou zodpovědnost za veškeré úkony jím zde konané. Odesláním nebo vložením dat či příspěvků účastník zaručuje, že jejich obsah je v souladu s těmito obchodními podmínkami a že neporušuje autorská práva třetích osob.
b) Účastníkem vložená data a příspěvky jsou názorem účastníka - autora příspěvku - a je doporučeno takto k nim přistupovat; účastník odpovídá za vlastní uvedené názory. Poskytovatel neodpovídá za správnost a pravdivost příspěvků a dat vložených do online prostředí E-knihy účastníkem nebo třetími osobami (návštěvníky apod.), nenese za jejich obsah žádnou zodpovědnost a neodpovídá za škody jimi případně způsobené.
c) Údaje uváděné účastníkem na přihlášce a jiné obdobné údaje musí být uvedeny pravdivě a správně; v případě porušení této povinnosti je poskytovatel oprávněn zneplatnit přihlašovací údaje (a tím zamezit přístup účastníka do online prostředí E-knihy), a to dočasně nebo natrvalo, jakož je i oprávněn smlouvu s účastníkem vypovědět s účinností doručení výpovědi účastníku.

14. PRÁVA POSKYTOVATELE V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKA

a) Účastník odpovídá poskytovateli za škodu, která vznikla poskytovateli tím, že účastník porušil některou z jeho povinností mu zde uloženou.
b) V případě, že je účastník v prodlení s úhradou ceny vůči poskytovateli, je poskytovatel po dobu prodlení oprávněn účastníku zneplatnit jeho přihlašovací údaje; v případě, že prodlení trvá déle než 16 dnů, je poskytovatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s účinností doručení výpovědi účastníku.
c) V případech, kdy je poskytovatel na základě těchto obchodních podmínek oprávněn znepřístupnit přihlašovací údaje účastníka, nebo v případech, kdy je poskytovatel na základě zákona nebo těchto obchodních podmínek oprávněn tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit při porušení povinnosti účastníka, nebo v případech, kdy tato smlouva při porušení povinnosti účastníka jinak zaniká:

- není tím dotčena povinnost účastníka uhradit poskytovateli celou sjednanou cenu E-knihy dle smlouvy s poskytovatelem,
- účastník nemá nárok na jakoukoli náhradu ze strany poskytovatele ani na vrácení již poskytovateli uhrazené ceny E-knihy (byť by se týkala doby po ukončení smlouvy).

d) Účastník bere na vědomí, že na uzavření smlouvy s poskytovatelem není právní nárok, přičemž s účastníkem, který porušil povinnosti dle těchto obchodních podmínek, nemusí již být ze strany poskytovatele uzavřena nová smlouva.
e) Zaplacením smluvní pokuty sjednané touto smlouvou není dotčen nárok na zaplacení škody, která porušením povinnosti smluvní strany utvrzené smluvní pokutou druhé smluvní straně vznikla; poškozená smluvní strana se může domáhat i náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty sjednané touto smlouvou není dotčena povinnost účastníka hradit sjednanou cenu za plnění poskytovatele.

15. FUNKČNOST E-KNIHY

a) Účastník bere na vědomí, že online prostředí E-knihy může být nefunkční např. z důvodu odstávky na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu programů a systému nebo zavedení nových prvků, jakož i z důvodu nepředvídatelných poruch či závad. Je-li to možné, bude poskytovatel o plánované nefunkčnosti informovat předem účastníka.
b) Poskytovatel nemůže zaručit, že jím provozované internetové stránky jsou v každém okamžiku bezchybné a prosté virů. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody případně účastníku či jiným osobám vzniklé v důsledku nefunkčnosti nebo užití online prostředí E-knihy nebo ztráty dat či příspěvků vložených účastníkem.

16. PRAVIDLA CHOVÁNÍ V ONLINE PROSTŘEDÍ E-KNIHY

Účastník bere na vědomí, že v rámci E-knihy není přípustné:

a) porušování obecně závazných právních předpisů nebo vykonávat protiprávní činnost, jakož ani porušovat povinnosti stanovené těmito obchodními podmínkami,
b) jednání rozporné s dobrými mravy nebo obecně uznávanými morálními či etickými pravidly (např. projevy rasové či jiné nesnášenlivosti, šíření pornografie apod.),
c) jednání, jež je v internetovém prostředí nekalé (rozšiřování hromadných nevyžádaných e-mailů – spamů, virů a jiných škodlivých programů apod.),
d) jednání, jež je vnímáno v obchodním styku jako nekalé,
e) aby účastník jakkoli užíval E-knihu k reklamě nebo propagaci podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti své nebo třetích osob (výjimku může předchozím souhlasem udělit poskytovatel),
f) jednání, jež je obtěžující nebo difamující (jednání vulgární, urážlivé apod.),
g) jednání, které porušuje zájmy poskytovatele,
h) jednání, které narušuje možnost využívání E-knihy jinými uživateli či jinými osobami.

Poskytovatel má právo odstranit příspěvky či data účastníka či jiných osob rozporná s výše uvedenými pravidly. V případě, že účastník poruší uvedená pravidla, je poskytovatel oprávněn zneplatnit přihlašovací údaje (a tím mu zamezit přístup do online prostředí E-knihy), a to dočasně nebo natrvalo, jakož je i oprávněn smlouvu s účastníkem vypovědět s účinností doručení výpovědi účastníku.

17. PRÁVA ÚČASTNÍKA A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

a) Je-li poskytovatelem plněno z této smlouvy vadně, má účastník právo požadovat, aby mu v přiměřené lhůtě (nejméně třicetidenní) bylo plněno řádně. Účastník může od této smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu po té, co se o důvodu odstoupení dozvěděl, a to v případě, že mu není plněno řádně po dobu delší než 2 měsíce, nebyla-li vyřízena včas jeho reklamace nebo nebyla-li sjednána náprava vadného plnění v přiměřené lhůtě. Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) sdělí účastník poskytovateli písemně na poštovní adresu sídla poskytovatele nebo na e-mailovou adresu poskytovatele info@bejbykurz.cz; poskytovatel reklamaci vyřídí do třiceti dnů od jejího obdržení.
b) V případě, kdy účastník vypoví v případech stanovených touto smlouvu nebo zákonem tuto smlouvu, má nárok na vrácení poměrné části jím uhrazené ceny připadající na plnění vadné nebo neuskutečněné z důvodu výpovědi; cena připadající za již řádně poskytnuté plnění se účastníku nevrací.
c) Odstoupení účastníka od této smlouvy má účinky jen vůči plnění, jež mu nebylo plněno řádně, a do budoucna (nikoli ve vztahu k již poskytnutému řádnému plnění); obdobně toto platí i ve vztahu k odstoupení poskytovatelem. V případě, kdy účastník odstoupí v případech stanovených touto smlouvu nebo zákonem od této smlouvy, má nárok na vrácení poměrné části jím uhrazené ceny připadající na plnění vadné nebo neuskutečněné z důvodu odstoupení od smlouvy; cena připadající za již řádně poskytnuté plnění se účastníku nevrací. Zde uvedené se netýká odstoupení dle bodu Garance vrácení peněz.
d) Účastník je povinen uvést ve výpovědi nebo v odstoupení od této smlouvy číslo účtu, na který mu mají být poukázány platby od poskytovatele; v případě, že účastník číslo účtu pro vrácení platby neuvede, je mezi stranami této smlouvy ujednáno, že poskytovatel je oprávněn poukázat platbu na číslo účtu, ze které poskytovatel úhradu E-knihy obdržel (to platí i v případě, že úhrada E-knihy byla provedena z jiného účtu, než je účet účastníka).

18. DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A SLUŽBY ODBORNÍKŮ

a) Poskytovatel sděluje, že plnění jím poskytnuté v rámci E-knihy dle této smlouvy nemůže nahradit a nenahrazuje služby lékařů, fyzioterapeutů, porodních asistentek, psychologů a psychoterapeutů či právních poradců. Obzvláště v případě jakýchkoli tělesných nebo duševních příznaků, které mohou vyžadovat odborné vyšetření či pomoc, se má účastník vždy obrátit na příslušného lékaře.
b) Poskytovatel nezaručuje, že jakékoli postupy či informace prezentované v rámci E-knihy budou fungovat i v případě účastníka. Míra úspěchu je vždy závislá na mnoha proměnných, především na schopnostech účastníka, talentu, vědomostech a snaze; tyto proměnné se liší osobnost od osobnosti, vycházejí z individuality účastníka, jeho dítěte a rodiny a nelze proto ve všech případech garantovat výsledek. Tato E-kniha ukazuje zkušenosti z praxe autorky. Autorka nemůže garantovat stejné výsledky tam, kde je každé dítě individualita, má rozdílné životní podmínky, jiný temperament nebo přidružené zdravotní potíže, tam, kde má každé dítě jiné rodiče či pěstouny, kteří mají jiné zkušenosti a schopnosti.
c) Veškerá očekávání, předpovědi a výhledy do budoucna učiněné na stránkách poskytovatele a jím sdělené nejsou závazným příslibem, ale pouze jeho názorem, vybudovaným na dosavadních znalostech a zkušenostech.
d) V každém případě a za všech okolností je účastník sám plně odpovědný za svůj život a za své činy včetně způsobu využití informací získaných od poskytovatele. Vzniknou-li z rozhodnutí účastníka jakékoli škody či újmy, poskytovatel za ně neodpovídá.

19. ÚDAJE A PŘÍSPĚVKY ÚČASTNÍKA

a) Poskytovatel je oprávněn údaje či příspěvky účastníka a dalších osob (např. jeho komentáře, zkušenosti, zážitky, názory, úspěchy, fotografie, nahrávky a jiné záznamy apod.), vložené do online prostředí E-knihy nebo na jiné stránky provozované poskytovatelem nebo jinak poskytovateli účastníkem předané, dále bezúplatně užívat při své činnosti - např. pro doložení, ilustraci, ukázky nebo rozvoj činností poskytovatele a jeho produktů a jejich výsledků (např. pro doložení kvality či účinnosti E-knihy nebo ukázky příkladů jeho využití) – a ke své prezentaci (např. jako své reference, pro marketingové a reklamní účely apod.), k čemuž účastník dává poskytovateli výslovný souhlas. Poskytovatel je oprávněn tato data a příspěvky zveřejnit na svých internetových stránkách nebo prezentovat jiným způsobem.
b) Účastník bere na vědomí, že osobní a další údaje uvedené v příspěvcích a souborech, jež sám do veřejně nebo uživatelům E-knihy přístupné části online prostředí E-knihy nebo na jiné stránky provozované poskytovatelem vložil (např. do diskusí a fór apod.), jsou takto přístupné. Účastník bere na vědomí, že jakékoli informace a údaje publikované prostřednictvím jeho příspěvků či souborů na stránkách provozovaných poskytovatelem (např. na fórech a diskusích) mohou být (bez vlivu poskytovatele) použity třetími osobami (návštěvníky těchto stránek) a že tak účastník činí na vlastní nebezpečí; bezpečnost těchto údajů a informací nemůže poskytovatel zaručit.
c) V případě, že data či příspěvky účastníka a dalších osob (např. jeho komentáře, zkušenosti, zážitky, názory, úspěchy, fotografie, nahrávky a jiné záznamy apod.), vložené do online prostředí E-knihy nebo na jiné stránky provozované poskytovatelem nebo jinak poskytovateli účastníkem předané, obsahují osobní údaje, účastník dává souhlas s tím, aby tyto jeho příspěvky a soubory (včetně tam uvedených osobních údajů) byly dále poskytovatelem užity k účelům uvedeným v tomto bodě těchto obchodních podmínek; poskytovatel je oprávněn připojit k danému příspěvku jméno a příjmení účastníka, případně i jeho dítěte, jestliže však poskytovatel bude tyto příspěvky či soubory zveřejňovat mimo online prostředí E-knihy (nebo uzavřenou facebookovou skupinu uživatelů E-knihy), bude tak činit bez uvedení příjmení dítěte.
d) Pokud se při požadavku poskytovatele na získání informací od účastníka počítá s jejich poskytnutím či zpřístupněním třetí osobou, bude o tom účastník informován.
e) Pokud účastník zašle poskytovateli nebo uvede v online prostředí E-knihy jakýkoli návrh či příspěvek či data, která naplňují znaky díla chráněného dle autorského zákona, poskytuje zároveň poskytovateli licenci, tedy právo takové dílo užít; tato licence je nevýhradní, teritoriálně neomezená, neomezená co do účelu užití díla, časově omezená na dobu výkonu majetkových práv autora, je poskytnuta bezúplatně, přičemž k užití díla není třeba souhlasu účastníka nebo jeho vyrozumění poskytovatelem.

20. PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A ÚDAJŮ, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SOUHLAS S JEJICH ZPRACOVÁNÍM

a) Poskytovatel postupuje při zpracování osobních údajů účastníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

b) Poskytovatel se zavazuje nepředávat osobní údaje, mimo případy stanovené v uvedeném zákoně, v těchto obchodních podmínkách nebo v případě, souhlasí-li s tím účastník, třetím osobám a poskytnuté osobní údaje zpracovávat pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu a v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje poskytovatelem zpracovávány, jakož i dodržovat všechny ostatní povinnosti stanovené správcům osobních údajů uvedeným zákonem.

i. Poskytovatel uvádí, že je povinen předat údaje a informace poskytnuté mu účastníkem v případě, že je mu to uloženo zákonem, popř. tyto údaje či informace budou vyžádány příslušným orgánem veřejné moci, policií, soudem, nebo správním orgánem.
ii. Poskytovatel též poskytne v nezbytném rozsahu jemu předané údaje, je-li to nezbytné k ochraně života, zdraví či majetku účastníka nebo třetích osob.
iii. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo poskytnout informace v nezbytném rozsahu v souvislosti s právními či společenskými přeměnami poskytovatele, a to osobám, na které budou přecházet aktiva a práva a povinnosti týkající se činností, s nimiž informace souvisí.
iv. Poskytovatel dále může předat údaje a informace účastníka, které se týkají on-line plateb platebním zprostředkovatelům, poskytovatelům platebních bran a finančním ústavům, u kterých jsou vedeny příslušné kreditní či debetní karty, a to v rozsahu nezbytném k zajištění transakce a jejího bezpečného průběhu.

c) Účastník uděluje souhlasem s těmito obchodními podmínkami poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů jím poskytnutých při uzavření smlouvy s ním, popř. jinak předaných v rámci E-knihy, tj. ke svému jménu, příjmení, datu narození, bydlišti, e-mailové adrese a telefonu.
d) V případě, že v návaznosti na některé aktivity E-knihy je účastník požádán o poskytnutí některých dalších informací o sobě (např. prostřednictví vyplnění on-line dotazníku), vztahuje se i na tyto poskytnuté osobní údaje souhlas účastníka dle tohoto bodu obchodních podmínek; poskytnutí těchto údajů je dobrovolné a účastník je může odmítnout, nicméně bez zadání požadovaných informací se nebude moci účastník příslušné aktivity účastnit. Souhlas se zpracováním osobních údajů je též účastníkem dán ve vztahu k osobním údajům účastníka, jež uvedl ve svých příspěvcích poskytnutých poskytovateli, jak je uvedeno v bodě Data a příspěvky účastníka.
e) Jestliže jsou účastníkem dobrovolně (např. v rámci příspěvku účastníka v E-knize) předány poskytovateli citlivé osobní údaje (kterými jsou osobní údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu nebo sexuálním životě subjektu údajů nebo genetický údaj subjektu údajů), účastník tímto dává poskytovateli výslovný souhlas s jejich užitím, jak je popsáno v bodě týkajícím se dat a příspěvků účastníka, a to na dobu 10 let. Poskytnutí těchto údajů je vždy dobrovolné; účastník má právo - kromě práv uvedených dále - tento souhlas odvolat.

f) Účastník má právo:

- odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděleným dle tohoto bodu obchodních podmínek, neboť poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; účastník však bere na vědomí, že v případě, že bude účastník požadovat odstranění osobních údajů uvedených na přihlášce účastníka, poskytovatel zneplatní jeho přihlašovací údaje a účastník nebude mít přístup do online prostředí E-knihy,
- na přístup ke svým osobním údajům,
- požadovat opravu svých osobních údajů,
- obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů,
- požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, a to o účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování a o příjemcích osobních údajů a jejich kategoriích,
- v případě, že zjistí nebo se domnívá, že poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li tyto osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat poskytovatele o vysvětlení, jakož i požadovat, aby poskytovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může domáhat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů; účastník však bere na vědomí, že v případě blokování či likvidace osobních údajů uvedených na přihlášce účastníka poskytovatel zneplatní jeho přihlašovací údaje a účastník nebude mít přístup do online prostředí E-knihy.

21. DORUČOVÁNÍ A INFORMOVÁNÍ

a) Doručování písemností mezi stranami této smlouvy se děje elektronicky - e-mailem, popř. poštou. Doručování se děje na poštovní nebo elektronickou (e-mailovou) adresu poskytovatele, resp. na poštovní nebo elektronickou (e-mailovou) adresu účastníka uvedenou v přihlášce.
b) Poskytovatel informuje účastníky zveřejněním informace na své internetové stránce, na které jsou přístupné tyto obchodní podmínky.
c) Poskytovatel je oprávněn též zasílat účastníkům e-mailové zprávy související s aktivitami poskytovatele, účastníka nebo E-knihy, popř. o aktivitách s poskytovatelem spolupracujících subjektů; souhlas s uvedeným může účastník písemně odvolat doručením tohoto odvolání poskytovateli.

22. PŘÍSTUP KE STRÁNKÁM POSKYTOVATELE A APLIKACE TŘETÍCH STRAN

a) Kurz může být zpřístupněn prostřednictvím aplikací (softwaru) třetích osob; při užívání těchto aplikací platí pro jejich užívání a pro shromažďování a zpracování dat a jiného obsahu a osobních údajů v souvislosti s užíváním těchto aplikací zásady a podmínky stanovené provozovateli těchto aplikací a účastník je povinen tyto zásady a podmínky dodržovat.
b) Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že při přístupu k online prostředí E-knihy prostřednictvím internetového prohlížeče servery poskytovatele za účelem umožnění přístupu k internetovým stránkám a jejich užívání automaticky zaznamenávají standardní statistické a technické údaje - webový požadavek, interakce se službami poskytovatele, adresa internetového protokolu, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas požadavku nebo jeden či více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat prohlížeč účastníka nebo jeho účet. Tyto informace jsou užívány zejména ke správě stránek a k lepšímu pochopení vzorců pohybu návštěvníků po stránkách, jakož i ke zjištění, které části stránek jsou nejvíce zatíženy, které části stránek potřebují vylepšit a které aplikace jsou nejčastěji využívány, aby bylo možno stránky průběžně vylepšovat. Tyto informace jsou shromažďovány pomocí celkových statistik a jsou tedy anonymní, nejsou vztaženy ke konkrétním jmenovitě vyjádřeným uživatelům stránek. Takováto hromadná statistická data jsou následně využívána pro statistické, marketingové, propagační a podobné účely. Data jsou sbírána prostřednictvím tzv. cookies během návštěv na stránkách. Cookie je malý objem dat, který stránky přenesou do prohlížeče návštěvníka a mohou být čteny pouze ze strany serveru, který je poslal. Cookie slouží jako identifikační karta a umožňuje, aby si server pamatoval hesla účastníka a oblíbené položky. Cookie nemůže být použit jako zdrojový kód a nemůže přenášet počítačové viry. Většina prohlížečů je nastavena k přijímání cookies, nicméně na prohlížeči lze nastavit, aby prohlížeč před každým přijetím konkrétního cookie žádal o souhlas s jeho přijetím. Na některých stránkách, které vyžadují předchozí přihlášení účastníka, pak není přijetí cookie otázkou volby, neboť pokud je rozhodnuto cookie neakceptovat, nebude pravděpodobně zajištěn do takových stránek přístup.

23. PŘÍSTUP, OCHRANA A ZMĚNY ONLINE PROSTŘEDÍ

a) Účastník není oprávněn jakkoli zasahovat do online prostředí E-knihy jiným způsobem, než je stanoven pro jeho obvyklé užívání, např. jakkoli měnit jeho parametry, vzhled, programové nastavení, technickou podstatu apod.; účastník není oprávněn činit jakékoli kroky, které by mohly narušit jeho stabilitu, chod či bezpečnost.
b) Poskytovatel si vyhrazuje právo zásahu do online prostředí E-knihy bez nutnosti předchozího oznámení účastníku; zásahem se rozumí např. změna parametrů, změna grafické stránky, přidání či odebrání možností pro uživatele a další zásahy.
c) Stránky poskytovatele jsou spravovány z České republiky a řídí se právem České republiky; pokud účastník přistupuje k těmto stránkám z jiných zemí, činí tak na vlastní nebezpečí a je odpovědný za jakýkoli konflikt s místním právem.

24. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

a) Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.
b) O změně obchodních podmínek bude účastník informován (způsobem dle bodu 24. písm. b); v případě, že účastník tuto změnu odmítá, má právo do 16 dnů ode dne oznámení změny vypovědět tuto smlouvu v jednoměsíční výpovědní lhůtě, jinak se má za to, že se změnou souhlasí.

25. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Ujednání těchto podmínek týkající se online prostředí E-knihy se vztahuje i na uzavřenou facebookovou skupinu uživatelů E-knihy.
b) Je-li v příspěvku účastníka zobrazeno nebo jinak zachyceno nebo identifikováno dítě, platí souhlasy dané účastníkem v těchto obchodních podmínkách i ve vztahu k tomuto dítěti a jeho údajům, příspěvkům, zobrazení či jiném zachycení, jakož i k osobním údajům týkajícím se dítěte.
c) V případě, že spotřebitel má stížnost týkající se postupu poskytovatele, může se obrátit na poskytovatele prostřednictvím jeho e-mailové adresy info@bejbykurz.cz, v zákonem stanovených případech se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
d) V otázkách zde neupravených se postupuje dle obecně závazných právních předpisů.
e) Pokud vztah založený touto smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že tento právní vztah (vztah mezi poskytovatelem a účastníkem, resp. objednatelem) se řídí českým právem. Strany se dále dohodly, že veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou rozhodovány obecnými soudy České republiky podle českého práva.
f) V případě, že se stane některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným nebo nevymahatelným, nebude to na újmu platnosti či účinnosti jakýmkoli dalším jejich ustanovením; namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
g) Účastník uzavřením smlouvy s poskytovatelem potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi - jako s nedílnou součástí smlouvy mezi nimi uzavírané - souhlasí. 

 Formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)


Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: MUDr. Veronika Študlarová, IČ: 03488438, Planá 23, 370 01 České Budějovice

Internetová stránka eshopu: www.bejbykurz.cz

E-mailová adresa: info@bejbykurz.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo daňového dokladu

Datum objednání

Datum obdržení

Jméno a příjmení spotřebitele

Adresa spotřebitele

E-mailová adresa spotřebitele

Telefon spotřebitele

Číslo účtu, na který mají být vráceny spotřebiteli prostředky od něj přijaté

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum