Všeobecné smluvní podmínky pro účast

na živých kurzech

1. Rozsah a platnost Všeobecných smluvních podmínek

 1. Vydavatelem těchto Všeobecných smluvních podmínek je MUDr. Veronika Študlarová, IČ: 03488438, se sídlem Planá 23, 370 01 České Budějovice
 2. Tyto Všeobecné smluvní podmínky pro účast v kurzech (dále jen „podmínky“) upravují právní a organizační vztahy mezi fyzickou osobou MUDr. Veronikou Študlarovou a fyzickými osobami, které se mají zájem anebo se budou účastnit pořádaných kurzů. Vztahují se k dodávce všech školení, kurzů, seminářů, setkání a vzdělávacích akcí (dále jen „kurzy“) pořádaných nebo dodávaných fyzickou osobou MUDr. Veronikou Študlarovou
 3. Všeobecné smluvní podmínky tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi pořadatelem a účastníkem. Od okamžiku podání přihlášky účastníkem se dále řídí vzájemné vztahy těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a příslušnými platnými zákony. Tyto podmínky mají též charakter informací poskytovaných pořadatelem a nutných k uzavření spotřebitelské smlouvy o službách ve smyslu § 53 obč. zák.

2. Vymezení pojmů

 1. Pořadatelem se rozumí fyzická osoba MUDr. Veronika Študlarová, IČ: 03488438, se sídlem Planá 23, 370 01 České Budějovice.
 2. Účastníkem se rozumí osoba, která se přihlásila na kurz a má postavení spotřebitele.
 3. Kurzem se rozumí tematická setkání s náplní v souladu s anotací kurzu, školení, seminářů, setkání a vzdělávacích akcí. Kurz je pořadatelem poskytovanou službou účastníkovi.
 4. Anotací kurzu se rozumí popis kurzu, v němž je uvedena náplň, cíl a další podmínky kurzu. Anotace má charakter názvu a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb.
 5. Vypsaným kurzem se rozumí pořádaný kurz dle anotace kurzu pořádaný ve stanovených konkrétních termínech, časech a místech.
 6. Smlouva o účasti v kurzu je smlouva na poskytnutí služby, má charakter spotřebitelské smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku ve smyslu  §53 obč. zák.
 7. Uzavřením smlouvy o účasti kurzu se rozumí podání přihlášky účastníkem (což je chápáno jako podáním návrhu na uzavření smlouvy) a potvrzení přihlášky pořadatelem po zaplacení ceny kurzu, což je chápáno jako přijetím návrhu na uzavření smlouvy. Bez zaplacení ceny kurzu pořadatel přijetí přihlášky nepotvrdí, k uzavření smlouvy nedojde.
 8. Lektorem se rozumí odborně způsobilá osoba tedy MUDr. Veronika Študlarová, která vede kurz.
 9. Cenou kurzu či kurzovným se rozumí úplata poskytnutá účastníkem pořadateli ze účast v kurzu, školení, semináři, setkání a vzdělávací akci.
 10. Místem konání kurzu se rozumí místo plnění, tedy místo či místa uvedené v potvrzení objednávky, kde bude vypsaný kurz probíhat.
 11. Převzetím plnění se rozumí účast na kurzu popř. obdržení předkurzových přípravných materiálů. Podle charakteru a skladby vypsaného kurzu.

3. Předmět smlouvy

 1. Pořadatel se přijetím a potvrzením přihlášky účastníka zavazuje za úplatu (cenu kurzu, či kurzovné) poskytnout a dodat účastníkovi kurzu vědomosti a dovednosti v souladu s anotací příslušného kurzu, naučit jej techniky práce, poskytnout asistenci a konzultace v souladu s anotací příslušného kurzu (což je předmět plnění) tematicky zaměřených dle anotace příslušného kurzu a v termínech a časech stanovených v přihlášce do příslušného vypsaného kurzu za úhradu ceny kurzu.
 2. Pořadatel pořádá kurzy v rámci osobního rozvoje, nikoli odborné poradenství, služby lékaře, fyzioterapeuta, porodní asistentky či psychoterapeuta. Pořádané kurzy žádným způsobem nenahrazují lékařskou, rehabilitační či fyzioterapeutickou, psychologickou, psychoterapeutickou nebo jinou odbornou péči.
 3. Pořadatel se zavazuje vždy zajistit vedení příslušného kurzu odborně vyškoleným lektorem pro daný kurz.
 4. Lektor zodpovídá za obsahovou náplň kurzu a za dodržení časového rámce.

 

4. Uzavření smlouvy o účasti na kurzu, platební podmínky

 1. Úhrada kurzovného se považuje za uskutečněnou okamžikem její připsání na účet pořadatele.
 2. Vyplnění online objednávky není garancí místa na kurzu. K akceptaci přihlášky dochází jejím písemným potvrzením ze strany pořadatele zpravidla e-mailem, spolu se zasláním informací nutných k uzavření smlouvy. Účastník má zaručeno místo na kurzu od momentu potvrzení jejich řádně vyplněné objednávky pořadatelem po řádném a včasného obdržení platby kurzovného za příslušný kurz a za daného účastníka.
 3. Přihlásit se lze pouze elektronickou formou prostřednictvím webového rozhraní na www.bejbykurz.cz. Toto přihlášení má charakter objednávky učiněné prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
 4. Po vyplnění a odeslání přihlášky přijde účastníku automaticky zálohová faktura, splatná do 14 kalendářních dnů. Pokud pořadatel neobdrží cenu kurzu do 14 kalendáních dnů na účet, nemusí pořadatel počítat s účastí účastníka v příslušném vypsaném kurzu. Místo pak může nabídnout jinému účastníku. K uzavření smlouvy o účasti na kurzu v takovém případě nedojde.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo poskytnout místo na kurzu jinému účastníkovi v případě, že neobdrží od účastníka platbu do termínu její splatnosti. V případě, že se tak stane, jsou všechny nároky účastníka vůči pořadateli omezené na právo na vrácení peněz skutečně uhrazené platby.
 6. V případě převisu poptávky o účast v kurzu, než jaká je kapacita kurzu, rozhoduje o zařazení účastníka do kurzu datum připsání platby na účet pořadatele.
 7. Je-li to součástí kurzu, obdrží účastník předkurzové přípravné materiály po řádném uhrazení zálohové faktury a potvrzení přihlášky, pokud není výslovně a písemně dohodnuto jinak.
 8. Smlouva o účasti na kurzu je mezi pořadatelem a účastníkem uzavřena až potvrzením přihlášky pořadatelem.
 9. Podání přihlášky účastníkem je považováno za podání návrhu na uzavření smlouvy o účasti na kurzu, potvrzení přijetí přihlášky má povahu přijetí návrhu na uzavření smlouvy pořadatelem.
 10. Podmínkou platnosti přihlášky je pravdivé a úplné vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí účastníkem.
 11. Uzavřením smlouvy se účastník zavazuje uhradit kurzovné.

5. Cena plnění

 1. Cena plnění je stanovena v anotaci příslušného vypsaného kurzu, včetně termínů a způsobů plateb.
 2. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku jsou individuální, nese si je každý účastník sám. Pořadatel si nenárokuje vůči účastníku za použití prostředků dálkové komunikace  žádné poplatky.
 3. Cena kurzu zůstává v platnosti od vypsání příslušného kurzu do doby jeho konání, do odvolání, popř. vyhlášení změny v rámci např. akční nabídky.

6. Místo a čas plnění

 1. Nabídka vypsaných kurzů platí do obsazení příslušného kurzu nebo jeho zrušení pořadatelem.
 2. Čas a místo pořádání kurzu (plnění smlouvy o účasti na kurzu) je stanoveno v anotaci vypsaného kurzu, přihlášce a potvrzení přihlášky. Kurz a jeho jednotlivé lekce probíhají v časech a místech tam určených.
 3. Pořadatel si vyhrazuje provést změny v rozvrhu, místě a čase konání, pokud to bude považovat za nezbytné pro zdárný průběh a naplnění cíle kurzu.

7. Podmínky účasti

 1. Účastník musí být svéprávný, zdravotně způsobilý, dospělý jedinec. Za to, že je zdravotně způsobilý, si zodpovídá účastník sám, pořadatel nekontroluje a neposuzuje jeho zdravotní stav, omezení a schopnosti.
 2. Dítě se může účastnit kurzu pouze v doprovodu alespoň jednoho dospělého, který je buď jeho zákonným zástupcem, nebo kterému je zákonným zástupcem svěřeno v souladu s anotací a cílem kurzu.
 3. Lektoři zajišťují v mezích právního institutu „svěřené osoby“ bezpečnost dětí a výuku pouze v době lekcí bez dospělých tak, jak je uvedeno v rozpisu kurzů.
 4. Účastník se zavazuje nevyrušovat výuku, jiné účastníky kurzu a řídit se pokyny lektora.
 5. V případě vyšší poptávky po účasti v kurzu nad kapacitou kurzu mají přednost dříve přihlášení účastníci.
 6. Účast v kurzu vyžaduje zpravidla aktivní zapojení účastníků do všech činností, dle instrukcí lektora, má-li být dosaženo cíle kurzu. Účastník se proto zavazuje aktivně se účastnit činností dle instrukcí lektorů.
 7. V případě, že kurz či některé aktivity jsou určen pro děti, či společnou práci s dětmi, účastník souhlasí, že lektor pracuje v kurzu i s dětmi.

8. Zdravotní rizika účastníka

 1. Kurzy nejsou zdravotně mimořádně rizikové.  Vzhledem k tomu, že součástí kurzů je nácvik manipulačních technik a práce s dítětem, nemusí být všechny techniky vhodné pro osoby s tělěsným hendikepem a jiným zdravotním omezením. Pokud je účastníku známo, že jeho zdravotního omezení a užívání medikamentů mající vliv na jeho fyzický a duševní stav, a má v souvislosti s nimi pochybnosti o tom, zda je pro něj kurz vhodný, zavazuje se účast na kurzu zkonzultovat se svým lékařem.
 2. Pokud má účastník či dítě nějaká individuální specifika (např. zdravotní omezení, alergie, strach a fóbie z čehokoliv, rekonvalescence po nemoci) a potřebuje v jakémkoli ohledu zvláštní zacházení, zavazuje se účastník toto sdělit bez vyzvání lektorům před zahájením kurzu, či lekce, aby lektor mohl aktivity v kurzu vhodně přizpůsobit nebo podat informace , na jejichž základě se dítě nebo účastník rozhodnou, zda-li se dané aktivity, setkání nebo kurzu účastnit. Ne všechny aktivity je možné vhodně uzpůsobit všem případům. Je vždy na rozhodnutí a posouzení  účastníka, jestli se dané aktivity, setkání, kurzu bude účastnit a v jaké míře.

9. Chování na kurzu

 1. Má-li být dosaženo cíle kurzu, je nutné, aby účastníci přišli včas a zůstali přítomni po celou dobu setkání.
 2. Účastník kurzu je povinen dodržovat během něj pokyny lektora, být dochvilný, nezameškávat části kurzu, chovat se ohleduplně a v souladu s obecně uznávanými pravidly slušného chování, během kurzu netelefonovat apod.
 3. Účastníci dbají sami o pokrytí svých individuálních potřeb jako pitný režim, jídlo, toaleta, pohyb. Nejlépe o přestávkách a tak, aby nerušili ostatní účastníky v kurzu.
 4. Účastníci včetně dětí jsou zodpovědní za to, aby během setkání v rámci kurzu netrpěli akutním infekčním onemocněním, nebyli pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek (máme na mysli takové látky, které mohou změnit náladu a chování nebo vyvolávají spánek).
 5. Kouření je možné pouze venku, mimo budovu, kde probíhá kurz, popř. ve vyhrazených prostorách, pokud budova takovými disponuje.

10. Vyloučení z kurzu

 1. V mimořádných případech, pokud je účastník nakažený přenosným akutním infekčním onemocněním, chová tak, že obtěžuje ostatní účastníky kurzu, chová se v rozporu s dobrými mravy, je opilý, pod vlivem drog apod., může ho lektor vyloučit z kurzu.
 2. Vykázaný či vyloučený účastník v tomto případě nemá nárok na jakoukoliv náhradu či vrácení peněz vůči pořadateli či lektorovi.
 3. Vykázaný účastník však může k pořadateli podat písemnou stížnost s odůvodněním, proč považuje vykázání za neoprávněné. Pořadatel stížnost do 30 dnů přezkoumá a prověří, zda je oprávněná.

11. Odpovědnost za škodu

 1. Pořadatel odpovídá za škodu podle obecných ustanovení občanského zákoníku.
 2. Pořadatel odpovídá za škodu na věcech vnesených v míře a za podmínek stanovených §433 odst. 2 obč. zák. Pořadatel není školou ani školským zařízením. Odpovědnost podle §426a obč. zák se na vztahy mezi pořadatelem a účastníkem nevztahuje.
 3. Pořadatel odpovídá za svěřené nezletilé osoby podle §422 obč. zák pouze u aktivit, které se konají bez přítomnosti rodičů, popř. osob, kterým je dítě svěřeno do péče.
 4. Odpovědnost pořadatele za škodu se omezuje na případy úmyslného jednání a hrubé nedbalosti. Pořadatel nenese odpovědnost za výpadek svých výkonů z důvodu vyšší moci (např. přírodních katastrof, požáru, záplav, války, úředních nařízení a všech ostatních okolností, které jsou mimo kontrolu smluvních stran).
 5. Pořadatel ani lektor nepřebírá odpovědnost za to, jak s naučenými metodami a postupy účastník prakticky naloží po skončení kurzu. Použití získaných vědomostí a dovedností záleží pouze na účastníkově svobodné vůli, jestli bude nebo nebude naučené principy a postupy po skončení kurzu ve svém životě aplikovat, a s jakým výsledkem.

12. Storno podmínky, odstoupení od smlouvy, zrušení účasti

 1. Účastník má zákonné právo odstoupit od smlouvy o účasti v kurzu do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu.
 2. Pokud účastník zruší a odřekne účast na kurz 30 dní a více dní před zahájením kurzu, avšak již po uplynutí lhůty 14 dní od převzetí plnění, má odřeknutí charakter odstoupení od smlouvy. Pořadatel rovněž vrátí účastníku celou částku, kterou pořadateli uhradil, a nenárokuje si žádný stornopoplatek.
 3. Ve lhůtě kratší než 30 dní před konáním první lekce kurzu a zároveň po uplynutí lhůty 14 dní od převzetí plnění, není možné od uzavřené smlouvy již odstoupit. Pokud se však uchazeč ze závažných důvodů nemůže zúčastnit kurzu ve vybraném termínu, pořadatel může umožnit účastníkovi účast v náhradním termínu stejného nebo obdobného kurzu, pořádaném pořadatelem. Toto je však nutno konzultovat se zákaznickou podporou pořadatele.
 4. V případě že je vypsaný kurz pořadatelem zrušen, má účastník nárok na vrácení zaplaceného kurzovného v plné výši.
 5. V případě, že je termín vypsaného kurzu pořadatelem změněn, a účastník změnu neakceptuje, má účastník nárok na vrácení zaplaceného kurzovného v plné výši, pokud se s pořadatelem nedohodne jinak.
 6. Pořadatel vrací kurzovné ve lhůtě do 30 kalendářních dní od odstoupení.

13. Autorská práva, záznamy a materiály

 1. Všechny materiály poskytnuté pořadatelem podléhají autorským právům.
 2. Všechna autorská a duševní práva vztahující se k poskytovaným materiálem zůstávají vlastnictvím pořadatele, popř. vlastníka duševních práv uvedeného v daných materiálech.
 3. Účastník se zavazuje, že tyto materiály nebude kopírovat, publikovat, pronajímat, prodávat či šířit jakýmkoli jiným způsobem bez předchozího a výslovného písemného souhlasu pořadatele popř. vlastníka duševních práv uvedeného v daných materiálech. Účastník nemůže pořadatelem poskytnuté materiály používat jinak než pro osobní potřebu.
 4. Účastník nemůže pořizovat žádné zvukové ani obrazové záznamy během kurzu, které by mohli být použity pro následné šíření jakéhokoliv druhu, vyjma fotografií sloužících pro osobní účely jako je rodiné album apod.
 5. Účastník souhlasí s tím, že pořadatel a lektor může během kurzu pořizovat záznamy obrazové i zvukové dospělých i dětí a nakládat s nimi pro propagační účely produktů BejbyKurzu a publikovat je například na webových stránkách www.bejbykurz.cz v souladu s etikou a dobrými mravy.
 6. Pokud účastník poskytne svoje návrhy na zlepšení, a pořadatel se je rozhodne použít a začlenit do kurzu, souhlasí účastník, že se stanou součástí duševního vlastnictví pořadatele.

14. Ochrana osobních údajů

 1. Pořadatel se zavazuje, že bude od účastníků vyžadovat pouze údaje, které slouží pro potřeby související s plněním závazků vyplývajících z objednávky, resp. přihlášky na kurz a dále kontaktní údaje pro případnou operativní komunikaci.
 2. Účastník dále prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, aby pořadatel zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, které jsou potřebné při činnosti pořadatele. Pořadatel se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.
 3. Pořadatel neposkytuje dál údaje o účastnících, vyjma případů právních a obchodních nástupců pořadatele a údajů v agregované či anonymizované formě, údaje slouží výhradně pro účely pořadatele a pro zkvalitnění práce a organizace pořadatele.

15. Informace podle §53a obč. zák. o nakládání se smlouvou a údaji

 1. Smlouvy o účasti na kurzech jsou po svém uzavření archivovány po dobu 4 let. Tato lhůta může být prodloužena, pokud finanční úřad zahájí u pořadatele v této lhůtě kontrolu, která nebude do ukončení čtvrtého roku ukončena.
 2. Uzavřené smlouvy nejsou veřejně přístupné, jsou přístupné pouze pořadateli.
 3. Kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou popsány v těchto Všeobecných podmínkách pro účast na kurzech, v přihlášce a na webovém rozhraní pořadatele.
 4. Smlouvu o účasti na kurzu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Chyby vzniklé a zjištěné při vyplňování dat do přihlášky lze opravit
  1. samotným účastníkem do okamžiku uzavření a odeslání přihlášky v rámci vyplňování,
  2. pořadatelem po odeslání přihlášky na základě dodatečného e-mailu odeslaného účastníkem pořadateli, kde bude uveden a označen chybný údaj a údaje správné, kterými mají být chybné údaje opraveny a nahrazeny.
 6. Pro činnost pořadatele není ustanoven zvláštní kodex chování.
 7. Tyto Všeobecné smluvní podmínky pro účast na kurzech jsou účastníku přístupné na webovém rozhraní www.bejbykurz.cz  a jsou předmětem souhlasu účastníka při vyplňování přihlášky na kurz.

16.  Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy těmito podmínkami neupravené se dále řídí zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a od 1.1. 2014 zák. č. 89/2012 Sb.
 2. Záležitosti uzavírání smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku se dále řídí § 2 písm. c) zákona č. 480/2004Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).
 3. Tyto smluvní a organizační podmínky může pořadatel kdykoliv změnit, průběžně upravovat.
 4. Pro účastníka jsou závazné podmínky platné ve stavu potvrzení přihlášky. Změny posilující právní postavení účastníka mohou být aplikovány i na již uzavřené smluvní vztahy mezi pořadatelem a účastníkem z rozhodnutí pořadatele.
 5. Změny Všeobecných smluvních podmínek, které budou posilovat práva pořadatele, jsou pro již uzavřené smlouvy závazné pouze, pokud s nimi bude účastník souhlasit. Jinak pro vzájemná práva a povinnosti smluvních stran platí Všeobecné smluvní podmínky platné v okamžiku uzavření smlouvy o účasti na kurzu.
 6. Pořadatel není školským, zdravotnickým zařízení ani poskytovatelem sociálních služeb ve smyslu příslušných zákonů. Pořadatel neposkytuje odborné poradenství, služby lékaře, fyzioterapeuta, porodní asistentky, psychologa či psychoterapeuta. Pořádané kurzy žádným způsobem nenahrazují lékařskou, fyzioterapeutickou, psychologickou, psychoterapeutickou nebo jinou odbornou péči. Pořádané kurzy jsou neutrální v otázkách politického přesvědčení, světonázoru a v otázkách náboženského vyznání a víry.
 7. Kontrolním orgánem pořadatele pro výkon živnosti je Obecní živnostenský úřad Magistrátu města České Budějovice.
 8. Kontrolním orgánem pořadatele pro ochranu osobních údajů účastníků a dětí, a dále využívání kontaktních údajů a šíření obchodních sdělení je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 9. Účastník prohlašuje, že se před zadáním objednávky seznámil s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí.
 10. Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost dnem 1. října 2015.